ប៊ូឡុង Guardrail

  • bolt guardrail និង nut hardwar guardrail bolt grade 4.6 hdg guardrail bolt M3 ~ M36

    bolt guardrail និង nut hardwar guardrail bolt grade 4.6 hdg guardrail bolt M3 ~ M36

    ទំហំ Guardrail bolt: 5/8-11 X 1 1/4″, 5/8-11 X 2″, 5/8-11 X 8″ សម្ភារៈ: Carbon Steel Grade: A307 Type A Finish: HDG, Powder painting type head : ក្បាលមូល ក្បាលឆក ក្បាលមូល ក្បាលរាងពងក្រពើ កាត់គែមក្បាលមូល។ឧបករណ៍តេស្តៈ Caliper, រង្វាស់ Go&No-go, ម៉ាស៊ីនតេស្ត Tensile, តេស្តភាពរឹង, តេស្តបាញ់អំបិល...